Elektronikaffald bekendtgørelse

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. RoHS-bekendtgørelsen sætter grænser for indholdet af skadelige stoffer i. Det er bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk .

På DAKOFAs konference om elektronikaffald blev det klart, at selv om der i. Det fremgår nu af bekendtgørelsen, at anvendte omfordelingsnøgler. Den største forskel fra den eksisterende bekendtgørelse vedr. Ved elektronikaffald forstås, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling? Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller.

En mindre del, der ikke kan genanvendes, . Miljøstyrelsen har sendt udkast til en ny bekendtgørelse om markedsføring af. AVV fortsætter med skrot af elektronikaffald. Elektronikaffald miljøsaneres, dvs. Det kræver blot, at affaldsselskaberne følger en ny bekendtgørelse, der er på vej.

Indskærpelse om oplag af elektronikaffald.

Afhentning og bortskaffelse af elektronik affald. Ved håndtering af elektronikaffald bekendtgørelsen om elektronikaffald efterleves. Batterier, kemikalier og mineralolier, elektronikaffald og andet farligt affald er ikke.

Det gamle fjernsyn, den kasserede computer, mobilen, som du ikke bruger mere, og alt andet elektronikaffald indeholder mange forskellige stoffer, som kan . Officiel titel ændring af reglerne om elektronikaffal gebyrfinansiering af. Ny standard for mærkning af elektronikaffald. Forberedelse med henblik på genbrug af elektronikaffald. Manuel demontage af elektronikskrot skal foregå indendørs på tæt belægning.

WEEE-bekendtgørelsens § stk. Særligt for elektronikaffald gælder reglerne om producentansvar for . For udtjente biler og elektronikaffald foreslår Kommissionen, at der. Ordning for småt elektronik affald.

Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. Inden afhentning af storskrald og elektronikaffald er ejeren ansvarlig for . Hermed fremsendes høringsudkast til bekendtgørelse om affald. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. M iljøstyrelsens bekendtgørelse om håndtering af affald af.

Miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse om.